Privacy en cookie statement Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling inclusief de website www.effectonmind.nl

Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling, neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling heeft dit Privacy en Cookiestatement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit statement is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerking persoonsgegevens door Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling

Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling afneemt en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling gebruikt uw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien u dienstverlening van ons afneemt, dan vraag ik u waarschijnlijk meer gegevens zoals een curriculumvitae in geval van loopbaancoaching en/of andere opdrachten. Alles wat geschreven en gezegd is tijdens onze contacten (telefoon, mail, face-to-face, whatsapp, messenger etc.), blijft bij ons. We vragen alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking en/of de dienstverlening.
 • Nieuwsbrief:  Indien u daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling uw contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: Op de website van Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling namelijk www.effectonmind.nl  (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling gebruikt uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

2. Delen met derden

Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht uw gegevens verwerken, sluit Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling uw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na uw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

3. Cookies

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics en Facebook Pixel). Via deze cookies krijgt Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling heeft hier geen invloed op. Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling heeft Google geen toestemming gegeven om de via Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

4. Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Na afloop van de genoemde bewaartermijnen vernietigt Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling uw persoonsgegevens.

6. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar M.bos@effectonmind.nl. Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, schriftelijk op uw verzoek reageren.

7. Beveiliging

Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, u aanwijzingen heeft van misbruik van uw persoonsgegevens door Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling of als u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling via M.bos@effectonmind.nl.

www.effectonmind.nl is een website van Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling. Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling is als volgt te bereiken:

Adres: De Gamert 2428, 6605 WH te Wijchen

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 56908911

Telefoon: 06 – 444 261 77

E-mailadres: M.bos@effectonmind.nl

8. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling, verzoekt Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling u om zo snel mogelijk contact met Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling op te nemen via M.bos@effectonmind.nl of via ons contactformulier.  Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling zal binnen vier (4) weken schriftelijk reageren. Indien u het niet eens bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Effect on mind; mens- en organisatieontwikkeling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update. (Laatste wijziging dd. 08-07-2018).